ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Pannon Egyetem területén található Pannon KözTÉRben megrendezésre kerülő rendezvényeket érintő adatkezeléshez

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján a Pannon Egyetem Önt, mint a Pannon KözTÉR programjának résztvevőjét (a továbbiakban: érintett) az alábbiak szerint tájékoztatja az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Tájékoztatás Felelősségvállalási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelésről

 

A személyes adatok kezelője:

Pannon Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 88/624-000

Honlap: https://uni-pannon.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:

A Pannon Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-980262

Adószám: 23830619-2-41

Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 20.

Elérhetősége: [email protected]

 

A Pannon Egyetem adatvédelmi kapcsolattartója:

dr. Zsargó Adrienn - Ügyvivő szakértő, jogi előadó

Elérhetősége: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Telefon: +36 (88) 624-000 /6234

E-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja:

rendezvényre való jelentkezés/regisztráció a létszámkorlát betartása érdekében, hírlevélre történő felvétel, tájékoztató anyagok megküldése

A kezelt személyes adatok köre:

•           Résztvevő neve

•           Résztvevő e-mail címe

•           Résztvevő foglalkozási státusza (tanuló, hallgató, dolgozó, nyugdíjas, egyéb inaktív státuszú (GYES, GYED, stb.)

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulás

A személyes adatok tárolásának időtartama:

az adatok megadásától számított 3 évig

A személyes adatok forrása:

Az érintett fél adatszolgáltatása.

Továbbításra vonatkozó információk:

A személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

 

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ön tájékoztatást kérhet, hogy az Adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Helyesbítéshez való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például felhasználás, közlés, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozását az alábbi okokból kérheti:

-      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

-      az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését,

-      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha maga az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Jogorvoslathoz való jog

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön bejelentést tehet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, annak előbbiekben megadott elérhetőségein. Ön továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: [email protected]), mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit; valamint bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Az érintetti kérelmek teljesítése

 

Az Ön jogának gyakorlásával kapcsolatos kéelme teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, valamint az Ön által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, melyekért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Ön jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelme teljesítése – amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton történik, kivéve, ha Ön másként kéri.

  

Kelt: …………………………., 20..….. év ….…. hó ……. nap

 

 

…………………………………………...

érintett aláírása

 

 

Vissza a főoldalra

Hozzáférhetőség

Amennyiben nehézségekbe ütközik oldalunk böngészése során, válasszon az alábbi hozzáférhetőségi lehetőségeink közül!